Bacheloroppgåve

I desse dagar skal det skrivast bacheloroppgåva. Eg synast eg tenkjer på oppgåva heile tida, men det er vanskeleg å samanfatta alt og få det ned på data. Eg har til no stort sett ferdigstilt dei to fyrste kapitla; innleiinga og metode-kapittelet. Innleiinga må sjølvsagt reviderast etter kvart, men i grove trekk har eg avgjort innhaldet iallfall. Så no er det berre det verste att; teorigrunnlaget, drøftinga og avslutninga.

Oppgåva skal leverast 31. mai, og, tru meg, det er ikkje så lenge til. Måndag skal eg på vegleiing, så vi får sjå om eg har vorte klokare etter det.

*attende til skrivinga*

(PS: Dersom eg framleis har vener og familie trass i grov vanskjøtsel i laupet av 3 år på skulen: Eg vil gjerne prata med dykk og sjå dykk att etter 31. mai ..!)

Tags:

Leave a Reply